Η αναδιοργάνωση εσωτερικών λειτουργιών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται διαρκή επανάληψη ώστε να εφαρμόζουμε συνεχώς καινοτόμες πρακτικές που αυξάνουν την ποιότητα και την ταχύτητα των εργασιών και μειώνουν τα κόστη  βελτιστοποιώντας τις εταιρικές διαδικασίες.
Ο στόχος της  αναδιοργάνωσης εσωτερικών λειτουργιών είναι η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η παροχή υψηλών υπηρεσιών και προϊόντων σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.
Τα στάδια που ακολουθούνται για την διαδικασία είναι:
⦁ Εντοπισμός της συγκεκριμένης διαδικασίας για αναδιοργάνωση
⦁ Κατανόηση της υφιστάμενης διαδικασίας και εντοπισμός των εμπλεκομένων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της λύσης
⦁ Σχεδιασμός μιας νέας καινοτόμου διαδικασίας σύμφωνα με τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της επιχείρησης
⦁ Εφαρμογή της ανανεωμένης διαδικασίας
⦁ Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της διαδικασίας είναι, η εταιρεία να αποδεχθεί την ανάγκη αναδιοργάνωσης, να έχει ευέλικτη εσωτερική δομή και να συνεργαστεί προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η εταιρεία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των πελάτων της.

 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ