Σκοπός του συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων είναι η ευθυγράμμισή του με το εταιρικό πλάνο ανάπτυξης, τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν -βάσει αυτού- σε στελέχωση και η προετοιμασία των εργαζόμενων να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται΄
⦁ Απρόσκοπτη δημιουργία στελεχών εκ των έσω
⦁ Στελέχωση των θέσεων από άτομα που γνωρίζουν ήδη την εταιρική κουλτούρα αλλά και τις λειτουργίες της εταιρείας
⦁ Παρακίνηση και απόδοση των εργαζομένων λόγω εσωτερικής εργασιακής εξέλιξης
⦁ Loyalty
⦁ Καλή φήμη της εταιρείας και προσέλκυση καλών στελεχών
⦁ Μακροχρόνιο πλάνο ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου κεφαλαίου προσαρμοσμένο στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.
Για τη δημιουργία του πλάνου εκπαίδευσης, εντοπίζουμε (μέσω της αξιολόγησης) τις προσωποποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σύνδεση τους με το εταιρικό πλάνο ανάπτυξης, τις καταγράφουμε και αναλύουμε της απόδοση της επένδυσής μας στην εκπαίδευση.

Επίσης και στην εκπαίδευση, HR INTEGRATED ενημερώνει για τη δυνατότητα επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμάτων και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ένταξης των τα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας στην χρηματοδότηση ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% .

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ