Η HR INTEGRATED σε συνεργασία με τον Πελάτη της, δημιουργεί ένα customized σύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας, χαρτογραφεί την δυναμική των εργαζομένων, προτείνει ένα στρατηγικό πλάνο αλλαγών, προαγωγών, εκπαιδεύσεων και δημιουργίας του succession plan της εταιρείας εκ των έσω.

Εξετάζει και βαθμολογεί, με συστηματικό και αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, τις δεξιότητες και ικανότητες εργαζομένων, συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά,, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγικότητα των εργαζομένων, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάγκες εκπαίδευσης, δημιουργία πλάνου εκπαίδευσης (θεωρητικής ή on the job training, rotation) με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και εμπλεκόμενους σε αυτό.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ